Konkurs Amber Free Classic Design - Regulamin

REGULAMIN KONKURSU dla projektantów biżuterii AFC Design 2016

 
1.Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o., organizator targów Złoto Srebro Czas, jest organizatorem konkursu dla projektantów biżuterii („Organizator”) pod nazwą: „AFC Design 2016”. Współorganizatorem konkursu jest Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów. Patronem Medialnym konkursu jest portal Sophisti.pl. Organizator zapewnia i odpowiada za zgodność Regulaminu oraz administrowanie danymi osobowymi zgodnie z przepisami.

2.Konkurs dla projektantów biżuterii AFC Design 2016 („Konkurs”) zostanie ogłoszony w dniu 26 lutego 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej www.sophisti.pl.

3.W Konkursie będą przyznane nagrody w postaci: darmowe stoisko 6 m kw. z wyposażeniem o równowartości 3000 zł, podczas najbliższej edycji Targów Złoto Srebro Czas, dla zwycięzcy każdej z kategorii (warunek konieczny do spełnienia przez zwycięzców: posiadanie własnych wyrobów biżuteryjnych, a nie tylko ich projektów). Poza tym Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień dowolnej ilości prac konkursowych. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej podczas najbliższej edycji Targów Złoto Srebro Czas.

4. Konkurs będzie trwał od 26 lutego do 15 czerwca 2016 r. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

a.biżuteria z bursztynem,

b. biżuteria modowa,

c. galanteria skórzana (paski, torebki, notesy, breloki, bransoletki ze skóry, zakładki, wizytowniki, portfele, etui do telefonów, itp.)

Zadaniem uczestników jest przygotowanie i przesłanie za pomocą panelu konkursowego na stronie www.sophisti.pl projektu, zwanego dalej „Pracą”. Praca konkursowa może mieć postać projektu 3D lub skanu odręcznego rysunku. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac w dowolnej kategorii.

5. Przesyłając projekt w sposób opisany w pkt 4 uczestnik wyraża zgodę:

a. na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

b. na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez podmioty organizujące konkurs w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu,

c. na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w internecie na stronach:

                www.sophisti.pl

                www.facebook.com/sophistipl

                www.instagram.com/sophisti.pl

                www.facebook.com/cech.ocra

d. na bezpłatne wykorzystanie Pracy wyłącznie na potrzeby Konkursu,

e. na zamieszczenie Prac na stronach internetowych Organizatora, Współorganizatora i Patrona Medialnego.

6.Oficjalne ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas gali Warsaw Fashion Street, w dniach 25-26.06.2016.

7.Organizator nie zwraca nadesłanych Prac.

8.Organizator na zasadzie braku wyłączności zastrzega sobie możliwość promocji wybranej Pracy, poprzez:
a. promocję w mediach i innych materiałach promujących Konkurs 
b. promocję w internecie oraz telewizji
c. nośniki reklamowe- katalogi, plakaty, newslettery, ulotki,. 

9. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie brać udziału z Pracami zgłoszonymi w Konkursie w innych konkursach lub przedsięwzięciach o zbliżonym charakterze mających miejsce w 2016 roku.

10.W skład jury Konkursu wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.

11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

12.Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

13.Uczestnik konkursu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Pracy, a w przypadku, w którym osoba trzecia wystąpi wobec Organizatora, Współorganizatora lub Patrona Medialnego z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych zwolni Organizatora, Współorganizatora lub Patrona Medialnego ze zobowiązania w tym zakresie, zwróci wszelkie poniesione przez nich koszty oraz zobowiązuje się do realizacji wszelkich uzasadnionych roszczeń.

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, którą bezwarunkowo akceptuję, i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania.