Carlo Rossi Refresh Awards 2018 ! - Regulamin


REGULAMIN REGULAMIN KONKURSU - Carlo Rossi Refresh Awards 2018​

1. Sophisti Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Saska 62 lok. 6 Niekłańska 23 jest organizatorem konkursu dla projektantów („Organizator”) pod nazwą: Carlo Rossi Refresh Awards ( „Konkurs“).

​2. Konkurs na najciekawszy projekt suknii inspirowanych owocami leśnymi i owocem granatu zostanie ogłoszony w dniu 16.03.2018 r. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (www.sophisti.pl), portali związanych z modą oraz szkół projektowania ubioru z całej Polski. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 marca 2018 r.

​3. W konkursie zostanie nagrodzonych 2 finalistów. Każdy finalista konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 zł brutto na uszycie dowolnej kolekcji składającej się z minimum 8 sylwetek, która zostanie zaprezentowana podczas Gali Finałowej na WARSAW FASHION STREET 2018 w Warszawie.

 4. Dodatkowo, każdy z wybranych Półfinalistów otrzyma kwotę w wysokosci 1.000 zł brutto na odszycie 2 modeli (inspirowanych tematami wskazanymi w regulaminie), które zaprezentowane zostaną podczas półfinału Konkursu. Każda nagroda zostanie przyznana wraz z kwotą stanowiącą 11,11% wartości takiej nagrody, która to kwota zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zaliczki na podatek dochodowy.​

Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest spełnienie warunków określonych poniżej:

​ 5.  W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.    

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.       

7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu, powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia.       

8. Organizator może wykluczyć z konkursu Uczestnika, który nie spełnia kryteriów do wzięcia udziału w Konkursie przewidzianych w Regulaminie, lub który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.       

9. Konkurs będzie odbywał się w trzech etapach wskazanych poniżej.   

I ETAP KONKURSU       

1. Przebieg I ETAPU Konkursu:     

2. W pierwszym etapie Konkursu zadaniem uczestników jest przygotowanie i wysłanie do Organizatora rysunków żurnalowych dwóch kreacji („Praca konkursowa“): 

(A) Jednej, inspirowanej lekkimi i orzeźwiającymi owocami leśnymi, oraz

(B) Drugiej, inspirowanej lekkim i orzeźwiającym owocem granatu.   

3. Pracę konkursową (wykonaną dowolną techniką), należy wysłać: w formie elektonicznej (zgłoszenie internetowe) lun drogą pocztową na adres: SOPHISTI GROUPS ul. Saska 62/6, 03-914 Warszawa z dopiskiem Carlo Rossi Refresh Awards.
Wraz z wypełnionym zgłoszeniem dostępnym na stronie http://www.sophisti.pl/konkursy/ zawierającym następujące dane: 
IMIĘ I NAZWISKO
ZAWÓD WYKONYWANY
KONTAKT
OPIS ZAPROJEKTOWANEJ KREACJI (użycie materiałów modelu) 

WYMAGANIA TEKCHNICZNE

Wymagania techniczne dla zgłoszenia w formie elektronicznej są nastepujące: JPG/PNG, 500 px, waga maksimum 1MB. 1.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
Termin nadsyłania Prac Konkursowych upływa  dnia 30 marca 2018 r. Termin uważa się za zachowany, jeżeli data stempla pocztowego (zgłoszenia pocztowe) lub data zgłoszenia Pracy konkursowej na stronie konkursowej: http://www.sophisti.pl/konkursy/ (zgłoszenia elektroniczne) jest nie późniejsza, niż 30 marca 2018r.  
 

II ETAP KONKURSU

Przebieg II ETAPU Konkursu: 

1. W II Etapie Konkursu, spośród Prac Konkursowych nadesłanych do Organizatora zgodnie z Regulaminem w ramach I Etapu, Jury Konkursu wybierze 6 autorów najciekawszych Prac Konkursowych i zakwalifikuje ich do półfinału Konkursu („Półfinaliści“). 

2. Każdy z wybranych Półfinalistów dostanie kwotę w wysokosci 1.000 zł brutto na odszycie 2 modeli (inspirowanych tematami wskazanymi, które zaprezentowane zostaną podczas półfinału Konkursu. Kwota ta zostanie im przekazana po informowaniu finalistów. 

3. Spotkanie finałowe konkursu odbędzie się w Warszawie, w czerwcu 2018r. o godz. Miejsce spotkania półfinałowego Konkursu zostanie przekazane łfinalistom telefonicznie.

4. Podczas półfinałów Jury Konkursu wybierze spośród prac przedstawionych przez Półfinalistów dwóch finalistów, tj. po jednym finaliście w ramach każdej z dwóch kategorii, o których mowa w pkt. 8 (a) („Finaliści“), którzy otrzymają nagrodę główną w wysokości 8.000 zł brutto (każdy) na uszycie dowolnej kolekcji (inspirowanej tematem kategorii, w której zostali Finalistami), która następnie zostanie zaprezentowana przez nich podczas Gali Warsaw Fashion Street 2018 w Warszawie. Przy wyborze Finalistów Jury Konkursu będzie się kierować kryterium oryginalności i innowacyjności oraz staranności/profesjonalności wykonania modeli prezentowanych w trakcie półfinału Konkursu.

5. Ogłoszenie listy Finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do finału Konkursu, nastąpi w dniu 14 maja 2018 r. podczas półfinałów Konkursu.

6. Lista Finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sophisti.pl.

III ETAP KONKURSU

1. Przebieg III ETAPU Konkursu:W ramach III Etapu Konkursu Finaliści obu Kategorii zaprezentują swoje kolekcje podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2018 w Warszawie podczas Warsaw Fashion Street 2018 lub na innym wydarzeniu wskazanym przez Producenta wydarzenia.            

2. Każdy z Finalistów zaprezentuje dowolnie uszytą kolekcję (inspirowaną tematem Kategorii, w której został finalistą) składającą się z minimum 8 modeli.  

3. W trakcie finału Konkursu w kreacji spośród zwycięskich kolekcji wyjdzie gwiazda wskazana przez Organizatora konkursu.                                                                                                                

4. Na finale Konkursu podczas pokazu Finalisty na telebimie zostanie wyświetlone logo konkursu.        

5. Półfinałowe Prace Konkursowe (dwa modele odszyte przez półfinalistę Konkursu) przechodzą na własność Sponsora Konkursu. Sponsorem konkursu jest Gallo Vineyards Inc., prowadzącym działalność jako E. & J. Gallo Winery Europe z siedzibą w Middlesex, 1 George Street, Middlesex, Uxbridge UB8 1QQ UK w Wielkiej Brytanii.

6. Uczestnicy zgłaszajacy Pracę konkursową, w tym odszyte modele w II i III Etapie Konkursu („Zgłoszenie”), udzielają Organizatorowi i Sponsorowi obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, z prawem sublicencji, przenoszalnej, nieodpłatnej licencji na używanie, korzystanie, utrwalanie, powielanie (także z wykorzystaniem technik drukarskich, magnetycznych lub cyfrowych), modyfikowanie, tłumaczenie, włączanie do innych utworów, tworzenie utworów pochodnych, publikowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, prezentowanie i publiczne udostępnianie (w sposób umożliwiający dostęp każdemu w wybranym miejscu i czasie) takich Zgłoszeń lub ich jakichkolwiek części (a także – w przypadku Organizatora - nazwiska, głosu, wizerunku i innych danych identyfikujących uczestnika w związku z takim Zgłoszeniem), z wykorzystaniem każdych znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości mediów, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz uczestnika. Uczestnik upoważnia Organizatora i Sponsora do publikowania zgłoszenia w sposób i w formacie, do którego dostęp mieć będzie publiczność, w tym użytkownicy sieci Internet, w wewnętrznych publikacjach Organizatora i Sponsora, publicznych prezentacjach, komunikatach prasowych, programach telewizyjnych, nagraniach video, w szczególności w celu pokazania lub zaprezentowania projektów oraz strojów na imprezach organizowanych przez Organizatora lub Sponsora.

7. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższa licencja obejmuje także udzielenie zgody Organizatorowi i Sponsorowi, ich powiązanym agencjom i spółkom, na modyfikowanie Zgłoszeń i jakichkolwiek ich części, korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi opartymi na Zgłoszeniach lub ich poszczególnych częściach, a także upoważnienie Organizatora i Sponsora, ich powiązanych agencji i spółek do upoważnianie osób trzecich do modyfikowania Zgłoszeń oraz wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi do Zgłoszeń lub jakichkolwiek ich części.

8. Nadto uczestnik udziela Organizatorowi i Sponsorowi prawa do wykorzystania Zgłoszeń (a w przypadku Organizatora – także obrazu, zdjęcia, nazwiska i wizerunku) dla celów popularyzacji i reklamy, w materiałach marketingowych lub promocyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia i zawiadamiania o tym uczestnika.

9. Uczestnik upoważania Organizatora i Sponsora w szczególności do wyświetlania Zgłoszenia na stronach Internetowych, platformach w mediach społecznościowych, odpowiednio, Organizatora i Sponsora oraz z wykorzystaniem wszelkich innych form reklamy cyfrowej gdziekolwiek na świecie.

10. Przekazując Zgłoszenie, w tym obraz lub wizerunek innej osoby uczestnik ma obowiązek uprzednio uzyskać zgodę takiej osoby w zakresie opisanym powyżej (w szczególności w poprzednim zdaniu).

ZGODA I LICENCJE 

1. Wszelkie zgody, licencje i upoważnienia udzielone Organizatorowi i Sponsorowi w niniejszym pukcie Regulaminu udzielane są na okres 5 lat a po ich upływie przekształcają się w udzielone na czas nieoznaczony bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Po upływie 5 lat licencja może zostać wypowiedziana za 3-letnim okresem wypowiedzenia.

2. Organizator i Sponsor zastrzegają sobie prawo do prezentowania kolekcji i poszczególnych Prac Konkursowych (w tym Projektów finałowych) stworzonych przez uczestników Konkursu przez:

3. Promowanie kolekcji i Konkursu w mediach i innych materiałach promujących Konkurs Carlo Rossi Refresh Awards (w tym komunikaty prasowe, wewnętrzne publikacje Sponsora i Organizatora, publiczne prezentacje, programy telewizyjne, nagrania video). Promocję kolekcji w internecie (w tym na stronach internetowych i w mediach społecznosciowych Sponsora i Organizatora) oraz telewizji;Nośniki reklamowe - katalogi, plakaty, billboardy.

4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że nie pokazują (i nie zgłaszają) i nie pokażą (nie zgłoszą) kolekcji i projektów zgłoszonych do Konkursu w innych konkursach organizowanych w 2018 roku.

5. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu. Zmiany nie będą jednak naruszały praw nabytych przez uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani na adres mailowy podany w zgłoszeniu udziału do Konkursu.

7. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

8. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu.

9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji tj. w celu wykonania zobowiązań wynikających z Konkursu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów wskazanych powyżej, a mogą być przetwarzane dłużej do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Konkursu. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednakże ich nieudostępnienie może uniemożliwić udział w Konkursie. W przypadkach i na zasadach określonych przez przepisy o ochronie danych osobowych każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora SOPHISTI GROUP UL. SASKA 62/6, 03-914 WARSZAWA z dopiskiem „Carlo Rossi Refresh Awards”, lub elektroniczną na adres: redakcja@sophisti.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także treść żądania reklamującego. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji we wskazanym powyżej terminach.

11. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu Carlo Rossi Refresh Awards, którą akceptuję, i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Organizator zastrzega prawo do zmian regulaminu dotyczących dat i miejsca wydarzenia. 

   

______________________(czytelny podpis uczestnika)